Makaleler

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

08.12.2017

1. GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE DAYANAK KANUNUN MADDESİ

· 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

Madde 8 – Yetiştirme ve ikmal kaynakları Bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklere bağlı olup il genel teşkilatı içinde birden fazla istihdam yerleri bulunan meslek, fen ve uzmanlık kadrolarına dahil görevlerden :

A) İlçe idare şube başkanı sıfatını haiz olanlarla il merkezinde Devlet gelir, giderlerinin ve mallarının tahakkuk, tahsil, ödeme ve idaresiyle ilgili ikinci derecedeki müdürler, şube şefleri ve kontrol memurları, nakit muhasipleriyle, lise, orta ve o derecelerdeki okul müdür ve öğretmenleri, hastaneler mütehassıs hekimleri, Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından tayin edilirler.

B) Bunun dışında kalan bütün memurlar Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından valilik emrine tayin edilerek il idare şube başkanının inhası üzerine valiler tarafından istihdam yerleri tesbit olunur;

C) Yukardaki fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirilir.

Yukarda (A, B) fıkraları dışında kalan il merkez teşkilatına bağlı memurlar ilgili idare şube başkanının inhası ile valiler tarafından tayin, nakil ve tahvil olunurlar.

· 657 sayılı Kanuna baktığımızda; "memurların kurum içi geçici görevlendirilmelerine" dair herhangi bir hüküm bulamamaktadır.

2. GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEDE BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR:

1- Görevlendirme işlemi, bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan "geçici" nitelikteki bir hizmeti; ya da, değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan "yeni bir kamu hizmetini" yürütmek amacı ile gerçekleştirilmelidir.

2- Görevlendirme işleminin süresi belli olmalıdır.

3- Kişinin hizmetine duyulan ihtiyaç açık olarak ortaya konulmalıdır.(Geçici görevlendirme konusunda zorunluluk bulunması)

4- Kişinin yapacağı görev açıkça belirtilmelidir.

5- Geçici görev yolluğu ve gündeliği verilmelidir.

6- Görevlendirme işlemi atamaya yetkili amir tarafından yapılmalıdır.

Yukarıda belirtilen koşullar ve benzer koşullar da mevcut olması halinde geçici görevlendirmenin hukuka uygun sayılabileceğinin açık olduğu ve kamu hizmetlerinin aksamaması, yeterli etkinlikte sunulması amacı ile hizmetin gerektirdiği acil durumlarda süreli olmak koşulu ile bu yetkinin kullanılması mümkün olabilecektir.

3. İLGİLİ KARARLARDAN ALINTILAR

1997/2711 E. 09.02.1998 tarih ve 1998/270 sayılı Kararda geçici görevlendirme şartları şu şekilde sayılmıştır:

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan "geçici" nitelikteki bir hizmeti; ya da, değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan "yeni bir kamu hizmetini" yürütmek amacı ile, durumu uygun olan kamu görevlilerinin, "kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere" atamaya yetkili amir tarafından geçici olarak görevlendirilmeleri olanaklıdır. Bu işlemin kurulmasında, yukarıda nitelendirilen kamu hizmetlerinin yürütülmesi amaç edinilmeli; kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin kamu görevlisini görevinden fiilen uzaklaştırmak veya onu cezalandırmak gibi hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır."

Yine Aydın 1. İdare Mahkemesinin E: 2000/278, K: 2000/742 sayılı kararına göre de; Geçici görevlendirilen kişinin hizmetine duyulan ihtiyaç somut olarak ortaya konulmalı ve görevlendirmenin ne kadar süreyi kapsayacağı belirtilmelidir.

Bu konuda Ankara 11. İdare Mahkemesinin 21.10.2003 tarihli, E: 2003/1283 sayılı Yürütmeyi Durdurma kararında; "657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde geçici görevlendirme müessesesi düzenlenmemiş olmakla birlikte, bir kamu kurumunun görev alanı içinde yer alan belli bir hizmeti yürütmek amacıyla o hizmetle ilgili konuda uzmanlaşmış kamu görevlilerinin kadroları üzerinde kalmak koşulu ile belirli bir süre ile geçici görevlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. İdarenin bu konuda sahip olduğu takdir yetkisini hizmetin gerekli kıldığı durumlarda kullanması sürenin belirli olması VE HİZMETİN İFASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRENİN SONUNDA İLGİLİNİN KADRO GÖREVİNE DÖNDÜRÜLMESİ GEREKMEKTEDİR. Aksi takdirde sürekli bir hizmetin görülmesi naklen atamayı gerektirip, geçici görev yoluna bu durumda başvurulması mümkün değildir." denilmiştir.

Yine Danıştay 5. Dairesinin 9.2.1998 gün ve E: 1997/2711, K: 1998/270 sayılı kararında, "Boş bulunan kadroların kural olarak görevlendirme suretiyle doldurulamayacağı.." görüşüne yer verilmiştir.

4. SONUÇ

Bazen geçici görevlendirme işlemleri ard arda yapılarak memurlar sahip olduğu imkan ve makamlardan yoksun bırakılmaktadırlar. 657 sayılı DMK.nın 18.maddesinde yer alan “…….. aylık ve başka hakları elinden alınamaz” hükmüne aykırı davranışı ortaya koymaktadır. Geçici görevlendirme işleminde mevzuata aykırı davranarak keyfi muamelede, işlemde bulunan amir konumundaki memurlar bu suçun faili olmaktadırlar.

İletişim

Bizim ile İletişime Geçebilirsiniz.